Facebook โรงเรียนดุสิตวิทยา
Share |

รางวัลครูและโรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ
ผู้บริหารโรงเรียน และครูน้ำผึ้ง  รักชื่น
รับโล่รางวัลครูและโรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดยี่ยมระดับประเทศ 
ระดับประถมศึกษา ภาคกลาง
ครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับปีที่ 11 ปี 2554

เรียบเรียงโดย : คุณครูน้ำผึ้ง รักชื่น
ภาพโดย : ฝ่าย ICT ดุสิตวิทยา


เมื่อวันที่  3   เมษายน  พ.ศ.  2555  คณะผู้บริหารโรงเรียนนำโดยนางดวงสิริ  กุโลภาส   ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนดุสิตวิทยา    นางสาวดิษยา   กุโลภาส  ผู้จัดการโรงเรียน   นายชวนิศ   กุโลภาส  ตัวแทนผู้อำนวยโรงเรียน  ครูปราณี  วรสุทธิ์พิศาล     ผู้ช่วยผู้อำนวยโรงเรียนฝ่ายประถม  และครูพิกุล   สุขวิสุทธิ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอนุบาล  ได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล  “ครูและโรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ”  โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา  84   พรรษา  รวมพลังรักการอ่าน  84  ล้านเล่ม  11 ปี  นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ”    ณ  ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์    กรุงเทพมหานคร

โดยมาร่วมแสดงความยินดี กับ  นางสาวน้ำผึ้ง รักชื่น ครูบรรณารักษ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ ที่ได้รับ รางวัลครูและโรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ   ระดับประถมศึกษา  ภาคกลาง และได้ทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ  ซึ่งท่านผู้บริหารโรงเรียนนางดวงสิริ   กุโลภาส  ได้ขึ้นรับโล่รางวัลโรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประทศ  และครูบรรณารักษ์ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับเกียรติบัตร ครูส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ  จากผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   และคุณสุวดี  จงสถิตวัฒนา  กรรมการผู้จัดการ  บริษัทนานบุ๊คส์ จำกัด

การได้รับรางวัลในครั้งนี้ ได้สร้างความปลาบปลื้มใจให้กับทางโรงเรียน และคณะครูทุกคนเป็นอย่างยิ่ง  ซึ่งถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจและรางวัลแห่งความสำเร็จในการทำงานของโรงเรียนที่คณะครูทุกคนได้ทุ่มเทและตั้งใจ ช่วยเหลือ และสนับสนุนในจัดทำโครงการส่งเสริมการอ่านกันอย่างเต็มศักยภาพ

สุดท้ายขอขอบคุณ  ฝ่าย ICT  ครูแคทรียา  สถิตบรรจง  และครูภาพพิมพ์  เชื้อทหาร ที่ได้เก็บภาพพิธีการเข้ารับรางวัล  และภาพบรรยากาศภายในงาน   รวมถึงภาพการแสดงผลงานแฟ้มการดำเนินงานของโรงเรียนทุกโรงเรียนที่ได้รับรางวัลของแต่ละภาค ในระดับประเทศ  เราไปชมภาพความสำเร็จกันนะคะ

กลับสู่ด้านบน