Facebook โรงเรียนดุสิตวิทยา
Share |

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
โรงเรียนและครูส่งเสริมการอ่าน
ยอดเยี่ยมระดับประเทศ
ครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับปีที่ 11

เรียบเรียงโดย : คุณครูน้ำผึ้ง รักชื่น
ภาพโดย : ฝ่าย ICT ดุสิตวิทยา


แจ้งข่าวที่ยินดีสำหรับโรงเรียนดุสิตวิทยาของเราจ้า...

โครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับปีที่ 11 ได้ประกาศผลออกมาอย่างเป็นการแล้วว่า..โรงเรียนดุสิตวิทยาของเรา และครูบรรณารักษ์ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับรางวัล "โรงเรียนและคุณครูส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ  ของระดับภาคกลาง โครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับปีที่  11 "  ซึ่งผลการตัดสินได้มาจากการประเมินรายงานการดำเนินโครงการ รวมพลังรักการอ่าน 84  ล้านเล่ม  นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับปีที่ 11   โดยโรงเรียนได้รับรางวัลดังนี้
               1.    โล่รางวัลโรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม   Nanmeebooks Reading Club   ระดับประเทศ   
              2.     ครูบรรณารักษ์ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับรางวัลครูส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม   Nanmeebooks Reading Club    ระดับประเทศ 

              ซึ่งจากผลการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายใต้โครงการ   รวมพลังรักการอ่าน 84  ล้านเล่ม  นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับปีที่ 11  ประสบความสำเร็จสูงสุดได้ในครั้งนี้ ทางห้องสมุดต้องขอขอบคุณคุณครูทุกท่าน     ที่ได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนและส่งเสริมการเข้าร่วม กิจกรรมส่งเสริมการอ่านกันอย่างจริงจัง  ต่อเนื่อง  และสม่ำเสมอ  ขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน และรักการอ่านกันจนเป็นนิสัย 
สุดท้ายนี้ต้องขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารโรงเรียนที่ให้การสนับสนุน และส่งเสริมในเรื่องการอ่านของนักเรียนอย่างต่อเนื่องเสมอมาทั้งด้วยแรงกำลังใจ งบประมาณ และความเอาใจใส่เพื่อต้องการให้เด็กๆ นักเรียนของเรามีนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่องจนไปถึงตลอดชีวิต..


 ประกาศผลโรงเรียนและคุณครูส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ โครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับปีที่ 11

ทางฝ่ายบริหารโรงเรียนดุสิตวิทยา ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับผลงานของคุณครูน้ำผึ้ง รักชื่น คุณครูบรรณารักษ์คนเก่งของเรา ที่ทุ่มเททำงานในหน้าที่บรรณารักษ์ จัดกิจกรรมและโครงการส่งเสริมการอ่่านอย่างต่อเนื่องสม่าำเสมอ ติดต่อกันหลายปี ด้วยความรักที่จะเห็นเด็กๆทุกคนรักการอ่าน และตะหนักถึงความสำคัญของการใฝ่หาความรู้นอกห้องเรียน จนได้รับการยอมรับระดับประเทศในครั้งนี้


กลับสู่ด้านบน