Facebook โรงเรียนดุสิตวิทยา
Share |

ครูอนุบาลอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ขั้นที่ 3
โครงการในมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เรียบเรียงโดย : คุณครูณัฐกานต์ จันทร์งาม
ภาพโดย :คุณครูกฤษณา เพิ่มสุวรรณ

เมื่อวันที่ 28  สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนดุสิตวิทยาได้ส่งคุณครูณัฐกานต์  จันทร์งาม  คุณครูกฤษณา  เพิ่มสุวรรณ์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ขั้นที่ 3 เกี่ยวกับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ณ  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โดยคุณครูทั้งสองท่าน ได้เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ดังนี้

ทักษะกระบวนการขั้นพื้นฐานจำนวน 8 ทักษะ ประกอบด้วย
     1. ทักษะการสังเกต
     2. ทักษะการวัด
     3. ทักษะการคำนวณ
     4. ทักษะการจำแนกประเภท
     5. ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา
     6. ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล
     7. ทักษะการลงคามเห็นจากข้อมูล
     8. ทักษะการพยากรณ์

ทักษะกระบวนการขั้นบูรณาการ จำนวน 5 ทักษะ
     9. ทักษะการตั้งสมมติฐาน
     10.ทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปร
     11.ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงสรุปข้อมูล
     12.ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ
     13.ทักษะการทดลอง

รวม 13 ทักษะ ซึ่งคุณครูได้รับความรู้สามารถนำมาใช้ในการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ ให้เด็กมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และได้นำความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดให้เพื่อนครูทุกท่านทราบร่วมกัน
กลับสู่ด้านบน