Facebook โรงเรียนดุสิตวิทยา
Share |

โรงเรียนดุสิตวิทยา: สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2552

เรียบเรียงโดย ครูเอิร์ธ และคุณครูสมพร เปรมจิตต์
ภาพโดย ฝ่าย ICT ดุสิตวิทยา

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2552 โดยโรงเรียนดุสิตวิทยา ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2552 ในระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ของกลุ่มจังหวัดที่ 5

        ......................................................................................................................................

รางวัลโรงเรียนพระราชทานเป็นรางวัลที่ทางกระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้น เพื่อสนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และได้วางระเบียบไว้เพื่อถือปฏิบัติตั้งแต่ พ.ศ.2507  เป็นต้นมาโดยพิจารณามอบให้แก่โรงเรียนที่จัดการศึกษาดีเด่นในด้านวิชาการ  การบริหารจัดการศึกษาและด้านอื่นๆ  ตามลักษณะเฉพาะและประเภทของสถานศึกษานั้นๆ  ตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นมา โรงเรียนดุสิตวิทยา ได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาในทุกๆด้านตามเกณฑ์และตัวชี้วัดของรางวัลพระราชทาน ด้วยความร่วมมือร่วมใจ และการมีส่วนร่วมของคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนทุกคน และในปีการศึกษา 2552 นี้

ครั้งที่ 1  เข้ารับการประเมินในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่  18  กันยายน  พ.ศ.2552   มีคณะกรรมการทำหน้าที่ในการประเมินจำนวน  5 ท่านดังนี้คือ

1.นายอำนาจ  สุทิน            รอง ผอ.สพท.รบ.2                                 ประธานกรรมการ
2.นายธีรพงษ์  ทวีวรรณ    ศน.สพท.รบ.รบ.2                                    กรรมการ
3.ว่าที่ร้อยตรีอนันต์  เอกเผ่าพันธุ์    ผอ.โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจ   กรรมการ
4.นางวันทนีย์   รอดอิ้ว      ศน.สพท.รบ.2                                         กรรมการ
5.นางเชาวนีย์  สายสุดใจ  ศน.สพท.รบ.2                                         กรรมการและเลขานุการ


ครั้งที่  2 เข้ารับการประเมินในระดับจังหวัด เมื่อวันที่  17  พฤศจิกายน  พ.ศ.2552   โดยมีคณะกรรมการทำหน้าที่ในการประเมิน  จำนวน  7  ท่าน  ดังนี้คือ

1.นายถวิล  ศรีจันทร์แก้ว                   รอง ผอ.สพท.รบ.1                        ประธานกรรมการ
2.นายสมหมาย  เทียนสมใจ             รอง ผอ.สพท.รบ.2                           กรรมการ
3.นายสุพัตร  ประยูรหงส์                 ศน.ชำนาญการ สพท.รบ.1               กรรมการ
4.นางจงกลณี  ห่วงทอง                    ศน.ชำนาญการพิเศษ สพท.รบ.2      กรรมการ
5.นายศุภกร  มรกต                             ศน.ชำนาญการ สพท.รบ.2           กรรมการ
6.นางทิพย์รัตน์  ไชยลังกา                ศน.ชำนาญการพิเศษ สพท.รบ.1      กรรมการ
7.นางกุลธิดา  ซ้วนลิ่ม                       นวก.ชำนาญการ  สพท.รบ.1          กรรมการและเลขานุการ


ครั้งที่ 3  เข้ารับการประเมินรอบสุดท้าย ในระดับภาค เมื่อวันที่  18  มกราคม  พ.ศ.2553  โดยมีคณะกรรมการทำหน้าที่ในการประเมินจำนวน  5  ท่านดังนี้คือ

1.นายรัฐวิทย์  ทองนวรัตน์               รอง ผอ.สพท.กจ.2                ประธานกรรมการ
2.นายชีวิน  จินดาโชติ                       ศน.สพท.กจ.1                    กรรมการ
3.นางบุญชู  ศุขเจริญ                         ศน.สพท.กจ.3                   กรรมการ
4.นายสมาน  สาครเสถียรกุล            ศน.สพท.กจ.4                       กรรมการ
5.นายวินัย  ธรรมเกื้อกูล                    ศน.สพท.กจ.1                     กรรมการและเลขานุการ

รางวัลพระราชทาน ถือเป็นรางวัลที่มีเกียรติยศสูงสุด อันสถานศึกษาพึงจะได้รับ และถือเป็นสื่อกระตุ้นที่ดีที่สุด ให้สถานศึกษาเกิดการพัฒนาตนเองในทุกๆด้านอย่างยั่งยืน คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนดุสิตวิทยา ทุกคน ตระหนักถึงความสำคัญในข้อนี้ รวมถึง ผลลัพธ์และประโยชน์ที่จะเกิดกับ นักเรียน ครู โรงเรียน และชุมชน ทางโรงเรียนจึงตัดสินใจร่วมกันในการส่งโรงเรียน เข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ในปีนี้

การนำโรงเรียนเข้าประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอย่างยั่งยืน และไม่ว่าผลการประเมินจะออกมาในรูปแบบใด ผู้ที่จะได้รับชัยชนะอย่างแน่นอนคือ นักเรียนดุสิตวิทยาทุกๆคน เพราะคุณภาพการศึกษาที่สูงขึ้น ถือเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่สำหรับเด็กทุกๆคนนั่นเอง

กิตติกรรมประกาศ

การรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2552 ที่ผ่านมา คงสำเร็จลุล่วงไปไม่ได้ หากปราศจากความเสียสละ ความรับผิดชอบในหน้าที่ และความสามัคคีของบุคลากร ดังต่อไปนี้

  • ครูพิกุล ซึ่งถือเป็นเสาหลักให้คณะครูอนุบาล และเป็นผู้ที่รับนโยบายจากคณะผู้บริหารไปสู่การปฏิบัติได้อย่างดีและ มีประสิทธิภาพเสมอมา รวมทั้งเป็นที่พึ่งและให้กำลังใจกับครูอนุบาลทุกๆคนตลอดมา
  • คุณครูระดับอนุบาลทุกท่าน ได้แก่ ครูมาลา ครูชวิศา ครูเจริญ ครูณัฐกานต์ ครูอารีย์ ครูอุบลรัตน์ ครูชเอม ครูวิระยา ครูกฤษณา ครูบุษกร ครูอรุณี ครูพิมพา ครูอรัญญา ครูสุรภี ครูนวลจันทร์ และครูดารณี  ทุกท่านเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่นำมาซึ่งความสำเร็จ โรงเรียนของเราคงไม่สามารถทำงานนี้ได้อย่างลุล่วงไปได้หากขาดคนหนึงคนใดไป ขอให้ทุกท่านจงภูมิใจในผลงานในครั้งนี้อย่างเต็มภาคภูมิ
  • ครูพี่เลี้ยงเด็กทุกท่าน ผู้ที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของคณะครูอนุบาล ช่วยดูแลเด็กๆในยามครูต้องทำงานเอกสารและอื่นๆ รวมทั้งสละเวลาทำงานล่วงเวลาในหลายโอกาส
  • ครูฝ่ายบริหาร ได้แก่ ครูปราณี ครูสมพร และครูสายชล ที่ได้ช่วยเหลือฝ่ายอนุบาลในทุกด้าน ตั้งแต่ด้านเอกสาร จนถึง ด้านการจัดสถานที่
  • ครูพิเศษระดับประถมทุกท่านในการช่วยงานหลายๆส่วน เพื่อแบ่งเบาภาระของครูอนุบาล โดยเฉพาะ  ครูแคทรียา ครูนันทิดา ครูยุรนันท์ ครูบุญสม ครูน้ำผึ้ง ครูวีณา ครูสุชัญญา ครูอรพรรณ ครูนิลมณี ครูมนตรี ครูพีรวิชญ์ รวมทั้งครูอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวนามมา ณ ที่นี้ ที่ช่วยงานในด้านต่างๆ และช่วยดูแลเรื่องโครงงานให้กับครูอนุบาล
  • ครูฝ่ายธุรการ ครูสุพัตรา และชาริณี ที่คอยดูแลเรื่องการเงิน และให้บริการด้านธุรการเป็นอย่างดี
  • พนักงานโรงเรียน โดยเฉพาะ คุณทนงศักดิ์ และคุณสมพงษ์ ซึ่งให้การสนับสนุนในด้านอาคารสถานที่อย่างไม่มีวันหยุดและเต็มความสามารถ
  • ครูระดับประถมศึกษาทุกท่าน ที่นอกจากจะช่วยงานนี้ในหลายๆด้านแล้ว ยังช่วยดูแลความเรียบร้อยของโรงเรียนในส่วนของประถมศึกษา และทำตามหน้าที่ของท่านอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง รวมทั้งอบรมให้นักเรียนระดับชั้นประถมของเรา มีระเบียบวินัย เป็นที่ชื่นชมต่อคณะกรรมการทุกคณะ

ผมในฐานะตัวแทนของผู้รับใบอนุญาต ที่ปรึกษา และผู้จัดการ ขอแสดงความชื่นชมอย่างจริงใจ และขอบคุณคณะครูและพนักงานทุกๆคน ที่มีส่วนร่วมและร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเต็มที่ รวมทั้ง ท่านผู้ปกครองระดับอนุบาลทุกคน ที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนอย่างเต็มที่ ในการทำให้การรับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ทั้ง 3 รอบที่ผ่านมา ผ่านไปด้วยดี จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ ที่นี้

นายธีรภัทร กุโลภาส
ผู้อำนวยการโรงเรียนดุสิตวิทยา

......................................................................................................................................

 

กลับสู่ด้านบน