Facebook โรงเรียนดุสิตวิทยา
Share |

ครูอนุบาลอบรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

ภาพและเรียบเรียงโดย : คุณครูบุษกร กรรณสูตร

วันที่ 17 มีนาคม 2553  ที่ผ่านมาคณะครูอนุบาลและครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนดุสิตวิทยาได้ทำการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิคการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ขั้นที่ 1 ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการในมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  อำเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี โดยโรงเรียนดุสิตวิทยาได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น เป็นหนึ่งใน 25 โรงเรียนในเขตจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม ที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ ภายใต้การดูแลของคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะต้องผ่านการอบรมทั้งสิ้น 3 ขั้น โดยการอบรมครั้งนี้เป็นขั้นที่ 1 ในการอบรมได้ทำการทดลองขั้นพื้นฐานที่สนุกสนาน โดยได้ทำการทดลองออกเป็นกลุ่ม อาทิเช่น จุดศูนย์ถ่วงไม้ ลูกปิงปองเต้นรำ  แรงดันน้ำ หลอดดำน้ำ ความลับของสีดำ สนุกกับฟองสบู่  เนินน้ำ การละลายของน้ำตาล เป็นต้น เสร็จสิ้นการทดลองจึงทำการสรุป ประเมินผลกิจกรรม และมอบกล่องวิทยาศาสตร์ การทดลองต่างๆเป็นการทดลองขั้นพื้นฐานที่ง่ายและสามารถนำไปปรับ ประยุกต์ และทำการสอนเด็ก ให้เด็กได้เป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยตั้งแต่เล็กได้ ฝึกให้เด็กหัดเป็นคนสังเกต  รู้จักการสื่อสารข้อมูล การทำนาย การศึกษาค้นคว้า และเป็นคนช่างซักช่างถาม

การเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีำสำหรับโรงเรียน เนื่องจากการอบรมมีประโยชน์สำหรับคุณครูในการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ให้ักับเด็กๆของเรา โครงการนี้ถือเป็นนำร่อง คุณครูของเราจะต้องทำโครงงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ปีละ 2 เรื่อง ทางเจ้าของโครงการจะส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบและส่งผลงานเข้าประกวดในโอกาสต่อไปด้วย

Website: http://www.littlescientistshouse.com


       คณะครูจะนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาและปรับปรุงการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลที่ดียิ่งๆขึ้นขึ้นต่อไป

 

กลับสู่ด้านบน