Facebook โรงเรียนดุสิตวิทยา
Share |

ดุสิตฯชนะรางวัลโรงเรียน-ผู้บริหารรักการอ่านยอดเยี่ยม
นักเรียน-ครู รักการอ่านดีเด่น สพท. ราชบุรี 2

เรียบเรียงโดย คุณครูน้ำผึ้ง   รักชื่น
ภาพโดย ฝ่าย IT ดุสิตวิทยา

เมื่อวันที่   15   และ  17  มิถุนายน พ.ศ.  2552   ที่ผ่านมา โรงเรียนดุสิตวิทยาของเราได้เข้าร่วมกิจกรรม การประกวดนักเรียน  ครู ผู้บริหาร และโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ปีการศึกษา  2552  ตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2

โดยผลการตัดสินเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง เนื่องจากโรงเรียนดุสิตวิทยาของเรา ได้รับรางวัลในการประกวดทุกประเภท โดยแบ่งแยกตามประเภทดังนี้

 1. รางวัล โรงเรียนรักการอ่าน
  โรงเรียนดุสิตวิทยา  ได้รับรางวัล  โรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม  ประเภทโรงเรียนเอกชน
   ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 2. รางวัล ผู้บริหารรักการอ่าน
  นายธีรภัทร    กุโลภาส       ผู้อำนวยการโรงเรียนดุสิตวิทยา
  ได้รับรางวัล  ผู้บริหารรักการอ่านยอดเยี่ยม  ประเภทโรงเรียนเอกชน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
 3. รางวัล ครูรักการอ่าน
  นางสาวน้ำผึ้ง     รักชื่น
        คุณครูบรรณารักษ์ ห้องสมุดโรงเรียนดุสิตวิทยา
  ได้รับรางวัล  ครูรักการอ่านดีเด่น   ประเภทโรงเรียนเอกชน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 4. รางวัล นักเรียนรักการอ่าน
  ด.ช.  มีนาวัฒน์    ทินมณี  
        นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6/1
  ได้รับรางวัล  นักเรียนรักการอ่านดีเด่น   ประเภทโรงเรียนเอกชน   ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  

หมายเหตุ
              สามารถดูรายชื่อผลการตัดสินการประกวดนักเรียน  ครู  ผู้บริหาร  และโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยมในทุกประเภทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรีเขต 2  ได้ที่  www.rbr2.net

 

กลับสู่ด้านบน