โรงเรียนดุสิตวิทยา :: 28/12/50

ประมวลภาพ-ข่าว การประเมินภายนอก รอบที่ 2
โดยคณะผู้ประเมินภายนอก จาก สมศ.

ภาพโดย ยุรนันท์ พลายละหาร
เรียบเรียงโดย DK

เมื่อวันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2550 ที่ผ่านมา โรงเรียนดุสิตวิทยา ได้ให้การต้อนรับคณะผู้ประเมิน 4 ท่าน จาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เพื่อทำการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 2 โดยคณะผู้ประเมินภายนอก ได้ใช้เวลาทั้ง 3 วันในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนดุสิตวิทยาด้วยกระบวนการต่างๆ ทั้งจากการศึกษาเอกสารเพื่อดูร่องรอยในอดีต การสังเกตการสอนตามสภาพจริง จนถึงการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยในวันสุดท้าย คณะผู้ประเมินภายนอกได้ทำการบรรยายสรุปผลการประเมินเบื้องต้น ซึ่งคณะผู้ประเมินภายนอก ไดกล่าวชื่นชมการทำงานของคณะผู้บริหารและครู ที่ได้ร่วมกันจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยการสังเกตจากคุณภาพของนักเรียนโรงเรียนดุสิตวิทยาโดยส่วนรวม ซึ่งเป็นเด็กและเ้ยาวชนที่แสดงออกถึงความสุขในการเรียน คิดเป็น วิเคราะห์เป็น มีระเบียบวินัย ไฝ่หาความรู้ กล้าแสดงออก และรักษ์ความเป็นไทย

นอกจากนี้ ท่านอาจารย์ช่อทิพย์ ภู่อารีย์ ซึ่งเป็นประธานคณะผู้ประเมินภายนอกในครั้งนี้ ยังได้มอบกลอนที่ท่านได้เขียนขึ้นให้กับคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนดุสิตวิทยาโดยเฉพาะ ดังนี้

ขอขอบคุณข้อมูลดีที่ท่านให้
อัธยาศัยไมตรีมีจรรยา
หมดเวลามากวนใจขอไปก่อน
จงดำเนินการต่อไปใฝ่พัฒนา
ค่าของครูมิได้นับเพราะทรัพย์มาก
หรือนับจากปริญญาเอก โท ตรี

ซึ้งน้ำใจไมตรีที่สูงค่า
การศึกษาดุสิตวิทยาต้องเด่นดี
ฝากคำกลอนครู ผู้บริหารการศึกษา
การศึกษาจะเด่นได้เพราะครูดี
หรือนับจากตำแหน่ง ยศศักดิ์ศรี
แต่อยู่ที่ผลของงานที่ท่านทำ

จากการประเมินครั้งนี้ ทางคณะผู้ประเมินภายนอก ยังได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์อีกหลายประการ เพื่อให้ทางโรงเรียนนำไปปฏิบัติเพื่อเป็นการต่อยอด และพัฒนาโรงเรียนในทุกๆด้านให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพยิ่งๆขึ้นไป

โรงเรียนดุสิตวิทยา ขอกราบขอบพระคุณ คณะผู้ประเมินภายนอกทุกท่าน สำหรับความเป็นกัลยาณมิตร คำแนะนำ และข้อติชมที่อันประโยชน์ต่อโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง มา ณ ที่นี้