Facebook โรงเรียนดุสิตวิทยา
Share |

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยDusitwittaya School 2554

ภาพและเรียบเรียงโดย : คุณครูณัฐกานต์ จันทร์งาม
คุณครูอุบลรัตน์ ประสานทอง

ฐานที่ 4 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  เรื่องลูกโป่งพองโต 

วันที่ 18 - 22 ก.ค.54 

สิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เกิดขึ้นได้จากหลายวิธี แต่ประสิทธิภาพในการเกิดอาจแตกต่าง จะเกิดขึ้นถ้าเราเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาเคมี เช่น เปลี่ยนปริมาณสารแต่ละชนิดหรือเปลี่ยนชนิดของสารตั้งต้น

ภาพรวมการทดลอง

มีสารตั้งต้นหลายชนิดที่ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ ซึ่งเห็นได้จากการที่ลูกโป่งพอง ขนาดของลูกโป่งที่พองออกแตกต่างกัน แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเกิดก๊าซ (CO2) จากสารแต่ละชนิด ในการทดลองนี้ต้องใช้ปริมาณสารตั้งต้นปริมาณของเหลว ชนิดและขนาดของลูกโป่งเหมือนกัน มีเพียงชนิดของสารตั้งต้นเท่านั้นที่แตกต่างกัน

ผลจากการทดลอง

การทดลองนี้มีสารที่เด็กๆ รู้จักมาบ้างแล้วจากการทดลองที่ผ่านมา คือ ผงฟู เบกิ้งโซดา กรดมะนาว เราได้ทำการทดลองโดยใส่สารที่มีปริมาณแตกต่างกัน ให้เด็กสังเกตและเมื่อเติมน้ำหรือเปลี่ยนเป็นน้ำมะนาวบ้าง น้ำส้มสายชูบ้าง ให้เด็กสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลง ความแตกต่าง คุณครูได้จดบันทึกคำพูดของเด็กๆ แทบไม่ทันทีเดียว หลังจากนั้นก็ใช้สารทุกชนิดใส่ในแต่ละขวด ใส่น้ำหรือน้ำส้มสายชู สังเกตลูกโป่งแต่ละลูก ว่าสารชนิดใดทำปฏิกิริยากันแล้วทำให้ลูกโป่งพองโตมากน้อยเพียงใด เด็ก ๆ สนุกมาก ขอทำแล้วทำอีก และมีเสียงเชียร์โดยรอบ

กลับสู่ด้านบน